2015-11-16 17:30
Sara Holmgren


Döda träd ska bli skalbaggeslott

När Eds allé i Väsby blir bostadsområde kommer 25–30 av parklindarna tas bort.

I stället ska de bilda ett monument åt skalbaggar för barnen att upptäcka.

Samtidigt som runt 600 nya bostäder ska byggas i området runt Eds allé tas ett antal av träden i allén bort.

– Alla alléer i Sverige är försedda med generellt biotopskydd. Under planarbetet konstaterades att några träd skulle behöva tas bort för att möjliggöra genomförande av detaljplanen, säger Fredrik Drotte, ansvarig för detaljplanen på Upplands Väsby kommun.

Under ledning av kommunekologen utreddes trädens skick och värde för den biologiska mångfalden, varpå man sökte och beviljades dispens hos länsstyrelsen.

Runt 25–30 träd fälls. De avverkade parklindarna sparas i form av ved och placeras i en cirkel ute på den intilliggande åkern. Där ska de dö under 20–30 års tid bli föda för rödlistade skalbaggar och andra vedlevande insekter. Monumentet går under namnet ”Skalbaggarnas slott”, enligt kommunens förslag.

– Det är ett arbetsnamn. Vi kallar det även skalbaggarnas tempel eller helt enkelt ett trädhospis, säger Nils Odén, stadsträdgårdsmästare på kommunen.

Planen är att det hela ska bli en upplevelseplats för barn med grillplats och en konstgjord källa samt skyltar som berättar om insekterna som lever inuti träden.

– Det är ett sätt att göra naturen fantasieggande, säger Nils Odén.

Det dröjer dock flera år innan monumentet invigs.

– Det är ju en byggarbetsplats där i flera år och det kommer inte invigas förrän­ det är tryggt och säkert, säger­ Nils Odén.